Obchodní podmínky

Dobrý den,

děkuji vám, že jste se přišli na tuto stránku seznámit s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") pro poskytování služeb v podobě doučování a prodeje produktů určených k sebevzdělávání v elektronické formě. Vážím si vašeho zájmu o mé služby a záleží mi na vaší spokojenosti.

Proč je dobré přečíst si tyto všeobecné obchodní podmínky?

Dozvíte se, co můžete v průběhu naší spolupráce očekávat a jakými pravidly se řídíme.

Získáte přehled o svých právech. Jako klient máte řadu práv, ale pro naplnění vašich očekávání vás požádám i o dodržení některých povinností, protože bez vaší součinnosti se v některých případech neobejdu.

Před objednávkou přístupových údajů k přístupu na uzamčené webové stránky nebo doučování zaškrtáváte políčko "souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami". Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

Pro jaké situace se VOP použijí?

Pro poskytování služeb týkajících se doučování včetně objednávky služeb týkajících se doučování prostřednictvím webového rozhraní www.matematika-levou-zadni.cz, (dále též jen "web").

Pro doučování nabízené na webu.

Pro prodej údajů umožňujících přístup na uzamčené webové stránky, dále souhrnně též označovaných jako "digitální obsah" nebo "Produkty" prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webu.

Kdo je provozovatelem webu, prodávajícím a poskytovatelem těchto služeb?

Fyzická osoba podnikající - OSVČ, neplátce DPH

Jméno a příjmení: Veronika Pozlovská

Sídlo: Růžďka 6, 756 25

IČO: 08830169

Registrace - živnostenský rejstřík MÚ Vsetín - ID RZP: 142982547

E-mail: matematika.levou.zadni@centrum.cz

V textu dále používám označení "Poskytovatelka".

Jaké smlouvy uzavíráme?

Na prodej digitálního obsahu je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní na stránkách www.matematika-levou-zadni.cz je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná.

Doučování je poskytováno na základě Smlouvy o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Je-li uzavírána prostřednictvím webového rozhraní, je archivovaná v elektronické podobě a není přístupná. Je-li smlouva uzavírána na základě mailové komunikace (nikoli odesláním objednávky z webového rozhraní), obdržíte vzájemně odsouhlasený text smlouvy mailem. Pokud je v textu dále použit výraz Smlouva, týká se ustanovení obou typů smluv. Součástí všech smluv jsou tyto VOP. Ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

Kdo je klient?

Ten, kdo se mnou prostřednictvím webového rozhraní uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených Produktů. Klientem je i ten, komu je poskytována služba formou doučování. Klientem může být spotřebitel.

Kdo je spotřebitel?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Co je spotřebitelská smlouva?

Je jí Kupní smlouva nebo Smlouva o poskytování služeb, ve kterých jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem.

Co je smlouva uzavřená distančním způsobem?

Jedná se o smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k uzavření smlouvy využíváme webové rozhraní nebo ji uzavíráme prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Jakými právními předpisy se smluvní vztah řídí?

Jsou to platné právní předpisy, jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen "NOZ"), i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Jakým způsobem učinit objednávku a jak dojde k uzavření smlouvy?

Klient objednává Produkty a služby přes webové rozhraní, tj. vyplněním objednávkového formuláře na webu. Doučování lze objednat i běžným mailem nebo telefonicky či osobně.

POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB

Na webu je uveden seznam nabízených produktů a služeb s popisem jejich obsahu.

OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB

Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový (prodejní) formulář, kde klient označí vybranou variantu, resp. zaklikne políčko u zvoleného produktu či služby a vyplní své identifikační údaje. V objednávce učiněné prostým mailem specifikuje požadovanou službu a případně i další údaje nutné k uzavření Smlouvy.

Před odesláním objednávky je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko "Objednat". O obdržení objednávky bude informován mailem zaslaným na elektronickou adresu, kterou zadal v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mojí strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu informaci o přijetí objednávky v následném mailu. V případě, že si objednáte doučování, je nutné, abyste poskytli doplňující údaje, budu vás rovněž kontaktovat mailem.

Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné mailem (na adresu uvedenou v úvodu VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva přes webové rozhraní uzavřena. Při objednávce prostým mailem nebo telefonicky je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy se shodneme na jejím obsahu. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Jak je to s cenami produktů a služeb a jak se platí?

CENA

U jednotlivých položek produktů a služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, v objednávkovém formuláři je pak uvedena i cena bez DPH a výše DPH. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů a služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním.

Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu nebo služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. V takovém případě vám obratem zašlu zaplacené peníze zpět na váš účet. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám Produkt nebo službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

ZPŮSOB PLATBY

Cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet. Pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkt či služba co nejdříve dodána. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Cena se hradí v korunách českých.

SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 24 hodin, na základě vystavené zálohové faktury, není-li výslovně ujednáno jinak. Pokyny k platbě naleznete přímo na faktuře. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě a spolu s dodáním Produktu či služby pak obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty a služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

Jakým způsobem bude dodán digitální obsah?

Digitální obsah bude dodán zpřístupněním obsahu na webových stránkách po zaplacení a Vaší následné (mnou schválené) registraci na stránkách, jejichž zpřístupnění jste si zakoupili.

DODACÍ LHŮTA

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a na skutečnosti, zda je k dodání obsahu nutná součinnost klienta, resp. jde-li o obsah již hotový nebo na míru připravovaný pro klienta (v podobě doučování). Není-li součinnost nutná, je informace o možnosti registrace zaslána obratem po přijetí platby od Klienta, je-li součinnost nutná, záleží na naší individuální domluvě.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující přístup na internet. Obsah je poskytován zpřístupněním uzamčené webové stránky, kde je obsah umístěn. Klient se zavazuje neposkytnout obsah ani přístupové (přihlašovací) údaje dalším osobám a bere na vědomí, že digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné je bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.

Doučování

Na základě objednávky doučování přes webové rozhraní, vás budu pro upřesnění faktorů, jako je čas, způsob, forma a rozsah doučování kontaktovat pomocí emailu.

V případě, že by se doučování ve smluveném termínu z vážných důvodů na mé straně nemohlo uskutečnit, obdržíte obratem zpět uhrazenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní termín doučování. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

V případě, že nebudete moci z vážných důvodů doučování ve smluveném termínu využít, je možné se domluvit na jiném termínu, a to ve chvíli, kdy o této skutečnosti informujete nejméně 48 hodin před plánovanou hodinou. V případě, že o této skutečnosti nepodáte zprávu nejpozději 48 hodin před plánovanou hodinou, tato hodina vám propadá bez nároku na vrácení peněz či náhrady této hodiny za jinou.

Odstoupení od smlouvy

Klient bere na vědomí, že od smlouvy o poskytování služeb v podobě doučování může kdykoli i bez uvedení důvodu odstoupit. V případě, že již bylo předtím započato s poskytováním služby v podobě doučování, je však povinen uhradit část sjednané odměny připadající na již poskytnutou část doučovací služby.

Od Smlouvy, jejímž předmětem je využití doučování, může Klient odstoupit s nárokem na vrácení celé uhrazené ceny nejpozději 2 dny před dnem, kdy je zahájena první "doučovací" hodina.

Je-li předmětem Kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, klient uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

Odstoupení je nutné učinit v písemné formě a zaslat mailem z elektronické adresy, kterou klient sdělil v souvislosti s uzavíráním smlouvy (nebo později oznámil její změnu) na matematika.levou.zadni@centrum.cz. Od okamžiku, kdy dojde k porušení autorských práv, jsem oprávněna vám digitální obsah znepřístupnit.

Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu Produktu za nový a nebo od Smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového Produktu bez vad nebo na výměnu či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyla schopna vám nový Produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou část nebo Produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nesjednala nápravu v přiměřené době, nebo že by vám sjednání nápravy působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím Produktu či služby věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili.

Případnou reklamaci vad Produktů nebo služeb, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

Přijetím těchto VOP berete na vědomí, že poskytnuté informace nejsou schváleny ani vypracovány odborníky, tudíž nezaručuji přijetí na SŠ, výsledky přijímacího řízení závisí taktéž na individuálním přístupu doučované osoby. Výsledkem poskytnutí těchto služeb není vydávání osvědčení, certifikátů nebo jiné potvrzení o absolvování výuky.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či poskytnutým službám v podobě doučování nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na

E-mailové adrese: matematika.levou.zadni@centrum.cz.

Podnikám na základě platného živnostenského oprávnění, příslušným úřadem je Městský úřad ve Vsetíně. Kontrolním orgánem je tedy příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi námi jako Poskytovatelkou (Prodávající) a Spotřebitelem (Kupující) dojde ke spotřebitelskému sporu, který se týká poskytnutých služeb formou doučování, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Pokud by se spotřebitelský spor týkal Smlouvy na jiný než "doučovací" produkt, subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrem

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte jako přílohu mailu potvrzujícího objednávku, jde-li o objednávky zaslané prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.

Toto znění VOP je účinné od 09.04.2020.